Voorwaarden

 • Algemeen 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Ckeby’s Nailcare en een cliënt Ckeby’s Nailcare voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 • Inspanningen Ckeby’s Nailcare 

Ckeby’s Nailcare zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ckeby’s Nailcare zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 • Afspraken 

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak aan Ckeby’s Nailcare melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Ckeby’s Nailcare 50% van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Ckeby’s Nailcare de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

Ckeby’s Nailcare moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Ckeby’s Nailcare.

 • Betaling 

Ckeby’s Nailcare vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de studio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Ckeby’s Nailcare vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. 

 • Persoonsgegevens & privacy 

De cliënt voorziet Ckeby’s Nailcare vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Ckeby’s Nailcare aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Ckeby’s Nailcare neemt de persoonlijke gegevens op van de cliënt op een klantenkaart. Ckeby’s Nailcare behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ckeby’s Nailcare zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Voor overig, zie de privacy verklaring op deze website. 

 • Geheimhouding 

Ckeby’s Nailcare is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Ckeby’s Nailcare verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 • Aansprakelijkheid

Ckeby’s Nailcare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ckeby’s Nailcare is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Ckeby’s Nailcare is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

 • Garantie 

Ckeby’s Nailcare geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

 1. De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
 2. De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
 3. De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
 4. De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
 5. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 6. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • Beschadiging & diefstal 

Ckeby’s Nailcare heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Ckeby’s Nailcare meldt diefstal altijd bij de politie. 

 • Klachten 

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Ckeby’s Nailcare. De klager moet binnen vijf werkdagen adequaat antwoord krijgen. Indien een klacht gegrond is, zal Ckeby’s Nailcare de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Ckeby’s Nailcare en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 • Nail art 

Indien Ckeby’s Nailcare een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte Nail art motieven berust bij Ckeby’s Nailcare. Indien de cliënt de aangebrachte Nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Ckeby’s Nailcare. Hiervoor mag door Ckeby’s Nailcare een redelijke vergoeding gevraagd worden.

 • Behoorlijk gedrag 

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Ckeby’s Nailcare het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 • Recht 
 1. Op elke overeenkomst tussen Ckeby’s Nailcare en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze voorwaarden zijn schriftelijk opvraagbaar bij Ckeby’s Nailcare.
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

De informatie op deze website van Ckeby’s Nailcare wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Indien dit het geval zou zijn, stellen wij het erg op prijs hierop geattendeerd te worden via info@ckebys.nl

Scroll naar boven