Disclaimer

  • Aansprakelijkheid

Ckeby’s Nailcare spant zich in de inhoud van de Ckeby’s Nailcare website op zorgvuldige wijze en naar beste weten samen te stellen. Desondanks kan Ckeby’s Nailcare op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de Ckeby’s Nailcare website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Ckeby’s Nailcare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de Ckeby’s Nailcare website.

  • Websites van derden

Het feit dat websites van derden via links op de Ckeby’s Nailcare website kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door Ckeby’s Nailcare. Ckeby’s Nailcare is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

  • Auteursrechten

Alle auteursrechten op de inhoud van de Ckeby’s Nailcare website komen toe aan Ckeby’s Nailcare. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ckeby’s Nailcare.

Scroll naar boven